ایرج شهین باهر بعنوان نائب رئیس اول شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور شد.

در اولین جلسه دوره جدید شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور پس از انتصاب آقای ابراهیمی (مدیرعامل بانک سپه کشور) بعنوان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور توسط جناب آقای عبدلیان پور ( رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) انتخابات هیات رئیسه برگزار و با قاطعیت آرا جناب آقای ایرج شهین باهر بعنوان نائب رئیس اول شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور و جناب آقای گودرزی با اکثریت آرا بعنوان نائب رئیس دوم انتخاب گردیدند. قابل ذکر است شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور بالاترین نهاد تصمیم گیری میباشد و بر‌ اساس‌ ماده‌ 61 دستور‌العمل‌ تشکیلات،‌ وظایف‌ و‌ انتخابات‌ شوراهای‌ عالی‌ و‌ مراکز‌ استانی‌ وکلا‌ و‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری، شورای‌ عالی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ مرکز‌ به‌ منظور‌ برنامه‌ریزی‌، ایجاد‌ هماهنگی و‌ وحدت‌ رویه‌ میان‌ مراکز‌ استانی‌ تشکیل‌ می‌گردد