شماره ماده

نام قانون

تخلف

مجازات انتظامی

ماده 25

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

سوء رفتار یا ارتكاب اعمال منافی با شئون و حیثیت كارشناسی به شكایت وزیر دادگستری یا رئیس قضائیه یا سه نفر اعضای هیات مدیره كانون

درجه 1 تا 3

بند(1)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

درجه 1 تا 3

بند(2)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

توسل به معاذیری كه خلاف بودن آن بعداً ثابت می‌شود.

درجه 1 تا 3

بند(3)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر

درجه 1 تا 3

بند(4)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی كه قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی كه قانوناً حق دریافت آن را دارند

درجه 3 تا 5

بند(5)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی

درجه 3 تا 5

بند(6)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر كارشناسی

درجه 3 تا 5

بند(7)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

انجام كارشناسی و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانونی

درجه 5 تا 6

بند(8)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

انجام كارشناسی و اظهار نظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است

درجه 5 تا 6

بند(9)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

انجام كارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی

درجه 5 تا 6

بند(10)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

انجام كارشناسی با پراونه‌ای كه اعتبار آن منقضی شده باشد.

درجه 5 تا 6

بند(11)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

افشاء اسرار و اسناد محرمانه

درجه 5 تا 6

بند(12)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

اخذ مال یا وجه یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار

درجه 5 تا 6

بند(13)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

انجام كارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا اثبات فقد شرایط قانونی در اخذ پروانه

محكومیت درجه 6

تبصره (2)

ماده26

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

عدم تمدید پروانه كارشناسی

محكومیت به سه بار مجازات انتظامی ظرف سه سال

ماده 27

قانون جدید كانون كارشناسان رسمی مصوب 1381

احراز زوال شرایط:

1- تدین به اسلام یا یكی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی
2- داشتن وثاقت
3- داشتن تابعیت ایرانی
4- نداشتن پیشینه كیفری
5- نداشتن اعتیاد
6- عدم عضویت در گروههای غیرقانونی

توسط‌‌ كارشناس، توسط هیأت مدیره هر كانون عدم تمدید پروانه و ارسال پرونده به دادگاه انتظامی