نام و نام خانوادگی

رشته

موبایل

شهبندی اردهائی-ابراهیم

کشاورزی و منابع طبیعی

9143312395

فرج زاده اهری-امیررضا

کشاورزی و منابع طبیعی

9144261679

طباطبائی رئیسی-علیرضا

کشاورزی و منابع طبیعی

9143167713

زیرکی بستان آباد-محمودعلی

کشاورزی و منابع طبیعی

9149312172

آقازاده اصل-علی حسین

کشاورزی و منابع طبیعی

9144123851

هادی- عبداله

کشاورزی و منابع طبیعی

9143320156

اکبرزاده- شهرام

کشاورزی و منابع طبیعی

9144261588

رفیعیان- حامد

کشاورزی و منابع طبیعی

9143910856

حسین زاده- مسعود

کشاورزی و منابع طبیعی

9144261251

مختاری صومعه- غلامرضا

کشاورزی و منابع طبیعی

9148295210