اعضای هئیت مدیره

رئیس هئیت مدیره

ایرج شهین باهر

09141142967

نائب رئیس هئیت مدیره

علی حسین آقا زاده اصل

09144123851

خزانه دار و مسئول امور مالی

احمد شاملو

09144172216

دبیر و عضو هئیت مدیره

محمد رضا قلسم زاده نوعی

09143133368

دبیر و عضو هئیت مدیره

اسماعیل عبدالهی

09144005473

بازرس

ستار محمدی

09143260189

بازرس

مهدی فرج زاده

09143137727