شماره حساب‌های مرکز

  • شماره حساب مرکز جهت واریز حق‌الزحمه کارشناسان 
  • ۰۲۱۵۵۵۹۰۰۲۰۰۲
  • شماره حساب مرکز جهت واریز حق‌عضویت 
  • ۰۲۲۰۰۱۴۹۲۸۰۰۷