تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
مصوب 1398,08,21

 

*)از اجراي اين دستورالعمل به موجب مقرره شماره 100 /130946 /9000 مورخ 2 /9 /1398 تا اطلاع ثانوي خودداري مي گردد. ضمنا زمان اجراي آن متعاقبا اعلام خواهد شد .
*)نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره و با توجه به عدم دسترسي به سند انتشار، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ ابلاغ تعيين شده است.
 

در اجراي ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18 /1 /1381 مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري، "تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري"، به شرح مواد آتي است.

 

فصل اول – كليات

 

ماده 1 - دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.

 

تبصره - منظــور از كانــون در اين تعــرفه، كانــون كارشنــاسان رســمي دادگستــري و منظــور از مركز، مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه مي ‌باشد.

 

ماده 2 - مراجع قضايي، وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناسي مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

 

تبصره 1 - در موارد خاص كه مرجع قضايي در پرونده هاي كيفري براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت پرونده با همان مرجع مي باشد.

 

تبصره 2 - در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي، به تشخيص قاضي پرونده حق الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني به وسيله دادگاه كاهش مي يابد، ولي به هر حال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي، مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي باشد.

 

تبصره 3 - در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق الزحمه اين تعرفه تا پنجاه درصد كاهش مي يابد.

 

تبصره 4 - در صورت قادر نبودن متقاضي كارشناسي به پرداخت حق الزحمه به تشخيص مرجع قضايي مربوط، مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به كانون يا مركز اعلام تا معرفي گردد.

 

ماده 3 - در كارشناسي ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

ماده 4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علي الحساب به حساب كانون يا مركز توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

 

ماده 5 - در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وي در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد، هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي شود.

 

ماده 6 - در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از شهر يا محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق العاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 000 /500 /1 ريال براي ماموريت داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 000 /000 /3 ريال براي ماموريت خارج از استان محل اقامت كارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضي قادر به تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت نباشد و كارشناس براي انجام كارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق الذكر اقدام نمايد، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموريت، هزينه هاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.

 

تبصره 1 - در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و كليه هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رديف مديران كل به عهده متقاضي مي باشد.

 

تبصره 2 - چنانچه مبناي محاسبه حق الزحمه كارشناسي هاي خارج از كشور مطابق ضوابط اين دستورالعمل پول ساير كشورها باشد، پس از تبديل ارز به ريال بر اساس نرخ رسمي بانك مركزي طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

 

تبصره 3 - تأمين وسيله اياب و ذهاب اجراي قرار كارشناسي درون شهرها بعهده متقاضي مي باشد.

 

ماده 7 - دستمزد تأمين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع كننده تعيين مي شود و حداقل 000 /000 /2 ريال مي ‌باشد.

 

ماده 8 - هزينه انجام كليه آزمايش ها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني در مورد كارشناسي رايانه اي، هزينه بازيابي اطلاعات و ساير موارديكه طبق نظر كارشناسي براي امر كارشناسي ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر كانون يا مركز مربوط معتبر است.

 

ماده 9 - در مواردي كه براي بعضي از ارجاعات كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد و نيز مواردي نظير بررسي فني و تكنولوژي سيستمها و تعيين نقائص و ساير موارد حق الزحمه كارشناس با توجه به اهميت و تخصصي بودن مورد به پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع كننده – كانون يا مركز تعيين مي گردد و حداقل دستمزد 000 /000 /3 ريال خواهد بود.

 

ماده 10 - در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

ماده 11 - دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته هاي كارشناس رسمي دادگستري در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي گردد.
تا پنجاه ميليون ريال............................................. مقطوعاً 000 /000 /3 ريال
از پنجاه ميليون و يك ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد..................... 5 /0درصد
از يكصد و پنجاه ميليون و يك ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد.............................. 4 /0 درصد
از دويست و پنجاه ميليون و يك ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد................... 3 /0 درصد
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد........................................ 125 /0 درصد
از ده ميليارد و يك ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد....................... 06 /0 درصد
از يكصد و پنجاه ميليارد و يك ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد.................. 03 / درصد
از پانصد ميليارد و يك ريال تا ششصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد..................... 025 /0 درصد
از ششصد و پنجاه ميليارد و يك ريال تا يك هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد..................... 015 /0 درصد
از يكهزار ميليارد و يك ريال مبلغ سه هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد................. 012 /0 درصد
از سه هزار ميليارد و يك ريال به بالا، نسبت به مازاد................. 01/ 0 درصد
حداكثر دستمزد كارشناسي براي هر كارشناس 000 /000 /590 ريال است.

 

تبصره 1 – در ارزيابي طرح ها و دارائي هاي با ارزش از 000 /100 ميليارد ريال و بالاتر، شوراي عالي كانون كارشناسان نسبت به انتخاب اعضاي هيأت كارشناسي و حق الزحمه كارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصميم مي‌ نمايد.
رئيس شوراي عالي كانون، گزارش تعيين تعرفه كارشناسي‌ هاي مشمول اين تبصره را، به صورت ماهانه به رئيس قوه قضاييه گزارش مي‌ كند.

 

تبصره 2 - در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي گيرد. ليكن در صورتي كه محل موضوع ارزيابي در نواحي مختلف شهرداري ها يا داراي پروانه هاي بهره برداري وصنعتي مجزا و يا مجموعه هاي صنعتي كه داراي واحدهاي توليدي مستقل از هم باشد يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد،ارزيابي ها بطور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

تبصره 3 - دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسان مشاور و همچنين قراردادهاي مربوط و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته ها، بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه صد درصد مي باشد.

 

تبصره 4 - دستمزد تعيين علل و مسببين و تعيين خسارت براي كليه رشته ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي ‌باشد.

 

تبصره 5- تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد.

 

تبصره 6 - حق الزحمه ارزيابي قطعات يدكي،كالا و لوازم مستعمل، فرآورده هاي غذايي و دارويي و بهداشتي، كليه ضايعات، ابزارآلات، ماشين آلات صنعتي و تجهيزات برقي و مكانيكي، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات، در هر كار ارجاعي بصورت مستقل و يكجا طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد.

 

تبصره 7 - در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام شود، از دستمزد هر كارشناس مبلغ سي درصد كسر مي‌ گردد.

 

ماده 12 - در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي بر اساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي‌ شود.

 

ماده 13- دستمزد تعيين اجاره بهاء،براي كليه رشته ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانزده ميليون ريال، مقطوعاً 000 /000 /3 ريال و از پانزده ميليون و يك ريال تا پنجاه ميليون ريال، ده درصد و از پنجاه ميليون و يك ريال تا يكصد ميليون ريال 5 درصد، از يكصد ميليون ريال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداكثر سيصد ميليون ريال مي باشد. ضمناً دستمزد تعيين اجرت المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده باضافه 25 درصد خواهد بود.

 

ماده 14 - حق الزحمه تفسير عكس هاي هوائي و ماهواره اي ارائه شده براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكس هاي مزبور مقطوعاً مبلغ 000 /000 /3 ريال است و براي تفسير عكس هاي مذكور مربوط به سالهاي گذشته، به ازاي هر سال تصوير و عكس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ريال اضافه خواهد شد. همچنين، براي پلاك هاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي چهل درصد به حق الزحمه اين رديف اضافه خواهد شد.

 

فصل دوم – تعرفه دستمزد كارشناسي

 

گروه 1 - مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي :( آب، مواد، معادن)

 

رشته مهندسي آب :

 

ماده 15 - دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها بشرح ذيل است:
1 - تا 50 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 000 /000 /3 ريال ؛
2 - مازاد بر 50 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 2000 ريال؛
3 - از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 800 ريال و حداكثر دستمزد 35 ميليون ريال مي باشد.

 

ماده 16 - دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 000 /000 /3 ريال مي باشد.

 

ماده 17 - دستمزد بررسي فني و تعيين مشخصات سفره هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 000 /000 /8 ريال است.

 

تبصره - در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

 

ماده 18 - دستمزد ارزيابي قنــوات، چاه ها و منصــوبات آن، شبــكه هاي آبياري و زهكشــي آب و فاضلاب مطابق ماده 11 اين تعرفه خواهد بود.

 

ماده 19 - تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه ها، مقطوعاً 000 /000 /7 ريال است.

 

ماده 20 - دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه ها و كانال ها و انهار به شرح زير تعيين مي ‌گردد:
1- تعيين حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000 /000 /3 ريال و حداقل 000 /000 /3 ريال و حداكثر 000 /000 /30 ريال؛
2- حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 000 /000 /4 ريال و حداكثر 50 ميليون ريال.

 

ماده 21 - دستمزد رسيدگي به وضع پس آب ها به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 000 /000 /5 ريال است.

 

رشته فلزات و معادن :

 

ماده 22 -
1 - تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات در ارزيابي ها طبق ماده 11 اين تعرفه در مورد ملاك و مشخصات كيفي و عملكردي تشخيص، حداقل 10 ميليون ريال و حداكثر 000 /000 /25 ميليون ريال خواهد بود.
2 - تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي - ممكن – قطعي) طبق ماده 11 اين تعرفه خواهد بود. در معادن زيرزميني معادل سي و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
3 - در صورتي كه انجام بررسي هاي كارشناسي در معادن منتج به ارزيابي نگردد، حق الزحمه كارشناسي بر اساس ماده 9 اين تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

 

گروه 2- اموال منقول شامل رشته هاي :
(آثار هنري و اشياء نفيسه و كتب خطي – اشياء عتيقه و احجار كريمه، ساعت و جواهرات، فرش،لوازم خانگي و اداري)

 

ماده 23 - دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه و رشته لوازم خانگي و اداري 20 درصد اضافه مي باشد.

 

گروه 3 - امور پزشكي و غذايي شامل رشته هاي:
(پزشكي،داروسازي وسم شناسي، مواد غذايي و مسموميتهاي ناشي از آن)

 

ماده 24 - دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت كار مطابق ماده 9 اين تعرفه با پيشنهاد كارشناس و موافقت مرجع ارجاع كننـده، حداقـل 000 /000 /3 ريال و حداكثر 000 /000 /30 ريال در هر مورد مي باشد و در مورد ارزيابي ها مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه مي شود.

 

تبصره - كليـــه هزينه هاي آزمايشـــگاهي، نمونه برداري ( بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي باشد.

 

گروه 4 – امور مالي شامل رشته هاي :
(حسابداري و حسابرسي - امور بازرگاني – تعيين نفقه و بيمه – امور سرمايه گذاري پولي و اعتباري – آمار)

 

رشته حسابداري و حسابرسي :

 

ماده 25 – دستمزد كارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

 

ماده 26 - دستمزد كارشناسي امور ذيل بر اساس ماده 11 اين تعرفه خواهد بود :
1 - ارزش سهام و سهم الشركه، با توجه به مجموع دارائي هاي جاري و بدهي ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي هاي ثابت؛
2 - رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي؛
3 - تعيين قيمت تمام شده كالاها با توجه به ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده.

 

رشته امور بازرگاني:

 

ماده 27 - دستمزد كارشناسان رشته بازرگاني در مورد ارزيابي طبق ماده 11 اين تعرفه است و در ساير موارد حداقل 000 /000 /3 ريال و حداكثر 00 /000 /40 ريال است.

 

رشته تعيين نفقه :

 

ماده 28 - تعيين دستمزد نفقه جاريه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل 000 /000 /2 ريال و حداكثر 000 /000 /30 ريال است.

 

رشته سرمايه گذاري پولي و اعتباري و رشته بيمه :

 

ماده 29 - دستمزد رشته هاي فوق در مورد ارزيابي ها، مطابق ماده 11 و در ساير موارد طبق ماده 9 اين تعرفه و حداقل 000 /000 /3 ريال و حداكثر 000 /000 /40 ريال مي باشد.

 

رشته آمار :

 

ماده 30 - تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 000 /000 /3 ريال و حداكثر 000 /000 /20 ريال است.

 

گروه 5 - امور وسائط نقليه شامل رشته هاي:
(امور حمل و نقل [ ترابري ] امور وسائط نقليه هوايي، دريايي و غواصي، امور وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)

 

ماده 31 – دستمزد كارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است :
1 - رسيدگي به اصالت خودرو 000 /500 /2 ريال.
2 - رسيدگي به تصادفات 000 /000 /3 ريال.
3 - اظهارنظر فني تعيين تناژ و مدل 000 /000 /3 ريال

 

ماده 32 - تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل :

 

1 - براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادركننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 اين تعرفه است.

 

2 - تعيين ارزش وسائط نقليه آبي براساس ماده 11 اين تعرفه است.

 

3 - تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي باشد :
الف – در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي : در هر مورد 000 /000 /5 ريال.
ب - در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا :
- براي شناورهاي با ظرفيت بار كمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT)10/000/000 ريال در هر مورد؛
- براي شناور هاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) GT ) 20/000/000 ريال در هر مورد.

 

تبصره - در صورتي كه تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد، ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق الزحمه مي باشد.

 

4 - در مورد غواصي و عمليات زير آبي، ماده 9 اين تعرفه ملاك عمل خواهد بود.

 

تبصره – دستمزد تعيين خسارت و ارزيابي هاي وسائل نقليه هوائي،ريلي و زميني برابر ماده 11 اين تعرفه خواهد بود.

 

گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداري شامل رشته هاي :
(راه و ساختمان – معماري داخلي و تزئينات – مهندسي ترافيك - برنامه ريزي شهري – مهندسي محيط زيست – امور ثبتي – ابنيه و آثار باستاني – نقشه برداري)

 

رشته راه و ساختمان :

 

ماده 33 - دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابق ماده 11 و امور معماري داخلي و تزئينات طبق ماده 9 اين تعرفه تعيين مي شود .

 

ماده 34 – دستمزد تطبيق نقشه هاي معماري يا سازه با وضعيت محل و بنا :
براي هر مترمربع مساحت زيربنا 000 /10 ريال و حداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر 000 /000 /40 ريال است.

 

ماده 35 - دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان ها با وضعيت محل و بنا براي هر مترمربع مساحت زير بنا 000 /10 ريال و حداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر000 /000 /40 ريال است.

 

ماده 36 - دستمزد تهيه نقشه هاي معماري و سازه يا گزارش فني استحكام بناي ساختمان هاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضايي بشرح زير مي باشد :
1 - معماري كلي هر مترمربع 000 /8 ريال وحداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر 000 /000 /60 ريال؛
2 - سازه هر مترمربع 000 /10 ريال و حداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر 000 /000 /80 ريال؛
3 - گزارش فني استحكام بنا هر مترمربع 000 /8 و حداقل 000 /000 /4 و حداكثر000 /000 /60 ريال.

 

ماده 37 - دستمزد افراز و قطعه بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
1 - دستمزد افراز املاك و مستغلات و تقسيم تركه بر اساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد؛
2 - درصورتيكه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد، هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي شود.

 

تبصره - در مواردي كه واحدهاي ساختماني با هر نوع كاربري كه بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوك مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوك اول به ميزان مقرر در اين ماده و مواد 34 الي 36 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و ياهر بلوك مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

 

ماده 38 - دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 مترمربع 000 /000 /3 ريال و براي هر يك هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ 000 /000 /1 ريال اضافـه مي گردد.

 

رشته نقشه برداري و امور ثبتي:

 

ماده 39 – پياده كردن محدوده پلاك ثبتي در نقشه و عكس هوايي:
1 - اگر گذربند مشخص باشد:
تا 1000 مترمربع مقطوعا ً 000 /000 /4 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار هر مترمربع 400 ريال و از 10 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ريال و حداكثر 000 /000 /80 ريال.
2 - اگر گذربند مشخص نباشد:
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000 /000 /10 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار هر مترمربع 400 ريال و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ريال و حداكثر 000 /000 /100 ريال.

 

تبصره - در صورتيكه نياز به تعيين مشخصات جغرافيائي ملك باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافيائي 000 /500 ريال اضافه مي شود.

 

ماده 40 – حق الزحمه نقشه برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 39 اين تعرفه و حداكثر 000 /000 /100 ريال است.

 

ماده 41 - حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تعيين محل پلاك مورد نظر در املاك تا 1000 مترمربع، حداقل 000 /000 /3 ريال و نسبت به مـازاد تا 5000 متـرمربـع براي هـر متـرمربـع 1500 ريال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد براي هر مترمربع 800 ريال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد براي هر مترمربع 400 ريال و حداكثر 000 /000 /60 ريال است.

 

ماده 42 - دستمزد نقشه برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه ها با مقياس 1000 /1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه ها، حداقل 000 /000 /5 ريال است و حداكثر طبق ماده 9 اين تعرفه است.

 

ماده 43 - دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلاف املاك خارج از محدوده شهرها:
1 - دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك موردنظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 000 /000 /4 ريال است.
2 - در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد، به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداكثر بيست ميليون ريال مي باشد.

 

ماده 44 - دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:

 

1 - حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
1 - 1 - طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 000 /000 /15 ريال؛
1 - 2 - طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 000 /000 /2 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
1 - 3 - طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 000 /600 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر10 قطعه.

 

2-حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح هاي توسعه شهري به شرح زير مي باشد:
2 - 1 - كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 000 /000 /10 ريال؛
2 - 2 - كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 000 /500 /1 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
2 - 3 - كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 000 /600 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

 

3 - حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زيرمي باشد :
3 - 1 - ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 000 /000 /10 ريال؛
3 – 2 - ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 000 /500 /1 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد؛
3 - 3 - ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك،مبلغ 000 /600 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر10 واحد.

 

تبصره – دستمزد ساير رشته هاي زير گروه 6 طبق ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

 

گروه 7 - صنعت و فن شامل رشته هاي:
(الكتروشيمي، و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي، امـور انـرژي هستـه اي،برق، الكتـرونيـك و مخابرات - برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات – تأسيسات ساختماني - كامپيوتر (رايانه) و فناوري اطلاعات [ICT ,IT] – صنايع گاز و گازرساني - صنايع نفت – صنايع هوائي و فضائي – مهندسي پزشكي [لوازم و تجهيزات پزشكي] – نساجي و رنگرزي)

 

ماده 45 – دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته هاي فوق بر اساس ماده 11 اين تعرفه و تبصره هاي ذيل آن خواهد بود.

 

تبصره 1 - دستمزد تعيين مشخصات فني ماشين آلات توليدي و صنعتي و استهلاكات آنها و تعيين عمر مفيد باقيمانده آنها معادل 40 درصد حق الزحمه ارزيابي مندرج در ماده 11 اين تعرفه ميباشد.

 

تبصره 2 – حق الزحمه كارشناسي نرم افزار كامپيوتر، مطابق ماده 11 اين تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.

 

گروه 8 - فنون هنري شامل رشته هاي:
(امور ورزشي – تأليفات – تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحي و گرافيك – هنرهاي نمايشي، امور سينمايي و عكاسي )

 

ماده 46 - دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 000 /000 /4 ريال است. در صورتيكه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مراجع ارجاع كننده كارشناسي، حداكثر 000 /000 /30 ريال تعيين مي گردد.

 

تبصره دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق در پرونده هاي مالي مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه مي گردد و حداكثر پنجاه ميليون ريال مي باشد.

 

ماده 47 - دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذيل مي باشد:

 

الف – دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر 000 /000 /40 ريال در هر مورد با توافق مقام ارجاع كننده.

 

ب – امور مربوط به فيلم برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين كننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زير است:
1 - برنامه هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو و برنامه هاي انيميشن حداقل 000 /000 /5 ريال؛
2 - برنامه هاي بلند مدت سينمايي بيشتر از يك ساعت، بر حسب مدت فيلم و حداكثر 000 /000 /40 ريال.

 

پ - دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

 

ت – هزينه هاي مربوط به آزمايشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

 

ث ـ دستمزد كارشناس در امور ورزشي بدون مواد جرح يا فوتي براي هر مورد 000 /000 /5 ريال و براي موارد فوتي و يا جرحي حداكثر 000 /000 /40 ريال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

 

ج ـ دستمزد كارشناسي رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل 000 /000 /4 ريال و حداكثر 000 /000 /30 ريال و در موارد اختلافات مالي ارجاعي دادگاه ها، طبق ماده 9 اين تعرفه مي باشد.

 

چ - دستمزد كارشناسي رشته طراحي و گرافيك
در هر مورد بررسي حداقل 000 /000 /4 ريال و در پرونده هاي مالي و اختلافي مطابق ماده 11 و تبصره هاي آن و در ساير موارد مطابق ماده 9 اين تعرفه محاسبه مي شود.

 

گروه 9 - كشاورزي و منابع طبيعي شامل رشته هاي:
آبزيان و شيلات، دامپروري و دامپزشكي، صنايع چوب، كشاورزي و منابع طبيعي، گياه پزشكي، محصولات دامي (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محيط زيست طبيعي

 

ماده 48 - دستمزد ارزيابي هاي رشته هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

 

ماده 49 - دستمزد هزينه تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح و تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 11 اين تعرفه مي باشد.

 

ماده 50 - دستمزد نمونه برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق طبق ماده 9 اين تعرفه تعيين مي شود.

 

ماده 51 - دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 000 /000 /4 ريال و براي هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار، سه درصد به دستمزد فوق، اضافه مي ‌شود.

 

ماده 52- دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.

 

تبصره - در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداري بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

 

ماده 53 - دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و زنبورداري و غيره موجود در انبارها بر اساس ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

 

گروه 10 - خدمات اداري و عمومي
امور آموزشي، امور اداري و استخدامي - امور خبرنگاري و روزنامه نگاري – امورگمركي - ايرانگردي و جهانگردي - ثبت شركتها، علائم تجاري و اختراعات – زبانهاي خارجي – كتاب و كتابداري

 

ماده 54 - دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 000 /000 /4 ريال و بيش از آن طبق ماده 9 اين تعرفه با پيشنهاد كارشناس و تأييد مقام ارجاع كننده خواهد بود. در موارد ارزيابي و تعيين خسارت طبق ماده 11 اين تعرفه عمل خواهد شد.

 

گروه 11 - ايمني و حوادث شامل رشته هاي:
(امور آتش سوزي و آتش نشاني – امور اسلحه و مهمات – امنيت عمومي – حوادث ناشي از كار – مواد محترقه و منفجره [ناريه])

 

ماده 55 - دستمزد كليه رشته هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 000 /000 /5 ريال و بيش از آن طبق ماده 9 اين تعرفه با پيشنهاد كارشناس و تأييد مقام ارجاع كننده خواهد بود.

 

گروه 12 - بيو و نانو تكنولوژي

 

تبصره - حق الزحمه كارشناسان اين گروه طبق ماده 9 اين تعرفه تعيين مي‌ شود.

 

ماده 56 - اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذيربط يا مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان مي باشد.

 

ماده 57 - كليه ضوابط و مقررات مندرج در اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي و كانونها و نيز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتي، شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، موسسات اعتباري و ساير شركتها و دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد، لازم الرعايه است.

 

ماده 58 - اين تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جايگزين تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري،‌ مصوب 30 /7 /1392 است و در تاريخ 21 /8 /1398 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا است. مقــررات مغايــر لغو مي‌ شود.

 

سيد ابراهيم رئيسي