جلسه هماهنگی هیات رئیسه و داسرای انتظامی برگزار شد

طبق روال گذشته جلسه هماهنگی هیات رئیسه و سرپرست داسرای انتظامی و دادیاران انتظامی برگزار شد. در این جلسه قاضی سلطانی ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود دادسرای انتظامی از رئیس و هیات مدیره مرکز کارشناسان استان نسبت به تجهیز ساختمان دادیاری مرکز کارشناسان استان تقدیر و تشکر نموده و مواردی را در راستای ارتقاء کیفی دادسراها مطرح و راهکارهایی را در جهت تسریع روند رسیدگی ارائه نمودند. ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ، ضمن قدردانی از فعالیت دادیاران و سرپرست دادسرای کارشناسان رسمی دادگستری استان افزود ؛ حفظ شان و منزلت کارشناس از اولویت و اهداف هیات مدیره و متعاقبا دادسرای انتظامی بوده ودر عین حال جدیت در رسیدگی وتسریع در صدور رای لازمه اعتماد جامعه و مردم و همچنین کارشناسان نسبت به سیستم دادیاری و دادسرای مرکز کارشناسان میباشد. این جلسه که با حضور نائب رئیس ( مهندس آقازاده) و خزانه دار ( دکتر شاملو) و سرپرست دادسرا ( قاضی سلطانی) و دادیاران ( آقایان دکترفرشی و مهندس لطف الله زاده) برگزار گردید نسبت به هماهنگی بیشتر جهت انجام امورات از سوی هر دو طرف تاکید گردید