فیلم آموزشی تخلفات انتظامی

فیلم دوره آموزشی تخلفات انتظامی 
مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
جناب آقای دکتر رئوف
(دادستان محترم انتظامی 
مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)
https://nessom.com/page/52

آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی