هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

آقای اسماعیل عبدالهی

رئیس هیئت مدیره

09144005473

آقای محمدرضا قاسم زاده نوعی

نائب رئیس هیئت مدیره

09143133368

آقای احمد شاملو

خزانه دار و مسئول امور مالی

09144172216

آقای علی حسین آقازاده اصل

دبیر هیئت مدیره

09144123851

آقای احمد رضا محقق

عضو هیئت مدیره

09141147679
---

خانم اکرم بهاری غازانی

عضو هئیت مدیره

09143130280

آقای محبوب حسین زاده

عضو هیئت مدیره

09144261528
---

آقای عادل پورقربان

بازرس

09143153909

آقای اصغر پور قهرمان

بازرس

09144263764