درباره ما

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، یكی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع می باشد و همچنین براساس اصل 35 قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد لذا تربیت وكیل و كارشناس مورد نیاز كشور نیز از جمله وظایف این قوه بشمار می رود. تا قبل از سال 1380 یكی از مشكلاتی كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسی همه افراد كشور به وكیل و كارشناس رسمی مورد نیاز بود. تعرفه های بالا و حق الوكاله های سنگین و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشی سوق داد و وكالت را به مسیری كشاند كه به جز معدودی از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، سایر اقشار نیازمند جامعه، امكانات و توانایی انتخاب وكیل را نداشته و بعلت عدم آشنایی اكثریت مردم با علم حقوق و پیچیدگیهای امور قضایی، روز به روز بر تعداد پرونده های محاكم افزوده می شد. از طرفی رشد فزاینده آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق و بیكاری جمع كثیری از آنان، دولت را بر آن داشت كه در این خصوص تدبیری مناسب اتخاذ نماید. برای حل مشكلات مذكور و دسترسی آسان و كم هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های كارشناسی اقدام نماید و سنگ بنای مركز در ماده مذكور نهاده شد و علیرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشیهای فراوان در ابتدای كار این مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعالیت خود با تربیت هزاران وكیل و كارشناس و كاهش چشمگیر تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمی در راه تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و خدمتی ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نیازمند و كاهش آمار بیكاری تحصیل كردگان رشته حقوق برداشته و زمینه را برای فراگیر شدن فرهنگ استفاده از وكیل فراهم نماید.